Regulamin PWI dla Wspólnot Mieszkaniowych

 1. Strona główna
 2. chevron_right
 3. Regulamin PWI dla Wspólnot Mieszkaniowych

Regulamin  korzystania z aplikacji internetowej 

„Platforma Wymiany Informacji” PWI

 

I     Postanowienia wstępne

 

Niniejszy regulamin został opracowany i przyjęty przez Usługodawcę na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu drogą elektroniczną oraz na podstawie Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku dla Właścicieli nieruchomości dla których Usługodawca sprawuje funkcję Zarządcy.

II     Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy przez to rozumieć odpowiednio :

 1. Usługodawca – Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. mieszczące się przy ulicy Krótka 2 w Międzyrzeczu.
 1. Wspólnota Mieszkaniowa – ogół właścicieli lokali, wchodzący w skład konkretnej nieruchomości, w której Usługodawca sprawuje funkcję Zarządcy.
 2. Użytkownik – każdy Właściciel, który otrzymał ID oraz Hasło umożliwiające dostęp do PWI i rozpoczął korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 3. Platforma Wymiany Informacji” w skrócie PWI – aplikacja internetowa umożliwiająca Usługodawcy świadczenie usługi internetowej obsługi Właściciela w zakresie przeglądu indywidualnej kartoteki lokalu.

III       Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

W ramach PWI Usługodawca umożliwia Użytkownikowi przegląd indywidualnej kartoteki lokalu, która zawiera kwoty naliczeń, rozliczeń, i wpłaconych zaliczek. Dane będą aktualizowane okresowo.

IV      Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunki techniczne do korzystania z PWI : wymagany jest dostęp do Internetu oraz dowolna przeglądarka HTML5+JawaScript z rozdzielczością ekranu większą niż 800×600, ilością kolorów większą lub równą 265.
 2. Usługodawca umożliwia Właścicielowi uzyskanie dostępu do PWI poprzez wydanie Właścicielowi indywidualnego ID oraz Hasła.
 3. Dla każdego Właściciela jest przypisany jeden ID i Hasło.
 4. Usługodawca przygotuje ID i Hasło oraz aktywuje dostęp do PWI.
 5. Usługodawca przekaże ID i Hasło drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub na wskazany adres korespondencyjny listownie.
 6. W celu skorzystania z PWI należy wejść na stronę www.mtbs.com.pl,  w zakładkę PWI-Wspólnoty.  Każdorazowo kończymy przeglądanie konta przez wylogowanie.
 1. Każdy Właściciel ma obowiązek zapoznania się z regulamin PWI.
 2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez zabezpieczenie dostępu do Usługi indywidualnym ID i Hasłem.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym przy użyciu lub za pośrednictwem PWI.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Umowy zawartej między Usługodawcą, a Wspólnotą Mieszkaniową.
 5. Użytkownik powinien należycie zabezpieczyć swój ID i Hasło przed przypadkową utratą i dostępem osób trzecich. Ważne, aby po zakończeniu korzystania z Usługi PWI Użytkownik wylogował się z systemu poprzez kliknięcie w polu WYLOGUJ.
 6. Korzystając z Usługi Użytkownik ponosi ryzyko związane z możliwością przypadkowej utraty ID i Hasła, a także ryzyko związane z ewentualnym nieuprawnionym uzyskaniem dostępu osób trzecich do PWI z powodu winy lub niedbalstwa Użytkownika.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp użytkownikowi do PWI w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z PWI w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uzyskania dostępu do PWI osób trzecich.
 8.  Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że dostęp do PWI uzyskały inne, nieupoważnione osoby, a także o każdym przypadku utraty ID i Hasła oraz innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić, naruszyć bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania PWI albo świadczenia Usługi.

V         Uprawnienia Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo i nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia dostępu do Systemu z przyczyn niezależnych od niego lub spowodowanych konserwacją systemu, jego modernizacją itp.
 2. Funkcjonalność systemu i zasady jego działania mogą być zmienione przez Zarządcę bez podania przyczyny.
 3. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie ,a lista zmian lub tekst jednolity zmienionego regulaminu umieści na swojej stronie internetowej

V         Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące PWI Użytkownik może zgłaszać do Usługodawcy pisemnie na adres ul. Krótka 2, 66-300 Międzyrzecz lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@mtbs.com.pl.
 2. Reklamacje powinny być zgłoszone w terminie 30 dni od daty zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji, a także powinny zawierać oznaczenie Użytkownika w celu identyfikacji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania, chyba, że powstanie konieczność uzupełnienia informacji i dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika. W takim przypadku termin rozpoznania reklamacji będzie liczony od dnia uzupełnienia reklamacji o dodatkowe informacje do jej rozpatrzenia.

VI        Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie niniejszy Regulamin na stronie internetowej https://mtbs.com.pl/regulamin-pwiwm/. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie zapoznać się z Regulaminem i pobrać jego treść w formie pliku pdf.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021r.

 

Międzyrzeckie TBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

Skip to content