Zasady realizacji napraw i konserwacji

Zasady realizacji działań w zakresie napraw i konserwacji  urządzeń i instalacji wspólnych w budynku – zgłaszanych w „trybie ciągłym”. 

Zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń i instalacji wspólnych.

Zgłaszanie potrzeby wykonania działań dotyczących bieżących napraw i konserwacji dokonywane jest w formie:

 • pisemnej na adres Spółki
 • mailowej na adres sekretariat@mtbs.com.pl
 • telefonicznej – w dni robocze, w godzinach pracy Spółki – na numer:
 • Inspektor ds. technicznych i administracyjnych (P. Damian Siast)

– tel. 661 965 358

 • Sekretariat – tel. 95 741 27 30

Zgłoszenie pisemne – oprócz informacji o usterce / uszkodzeniu / zakresie oczekiwanej naprawy lub konserwacji – winno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr telefonu kontaktowego.

Upoważniony Pracownik Spółki nawiąże niezwłocznie kontakt telefoniczny ze Zgłaszającym, celem ustalenia szczegółów naprawy i ustalenia daty interwencji.

Uprawnieni do zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi.

Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi są:

 • „duże” Wspólnoty – Zarząd Wspólnoty;
 • „małe” Wspólnoty – każdy Właściciel lokalu we Wspólnocie. Najemcy lokali komunalnych zgłoszenia dokonują w Zakładzie Gospodarki Lokalowej.

Realizacja usługi.

Usługi w zakresie napraw i konserwacji wykonywane są w dni robocze, w godzinach pracy Spółki.

Ustalanie czasu trwania usługi:

 • Ustala się, że minimalny czas działania wynosi 0,5 roboczo- godziny;
 • W przypadku usługi trwającej powyżej 0,5 roboczo-godziny podstawą opłaty jest doliczenie czasu wzwyż do pełnej godziny .

Rozliczenia z tytułu wykonania usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podjęcia działań zaradczych związanych z awariami.

Rozliczenie usługi realizowane jest w oparciu o Fakturę wystawioną przez Spółkę.

Podstawą do wystawienia Faktury za wykonaną usługę jest:

a. Protokół wykonania usługi podpisany przez Zgłaszającego zapotrzebowania na wykonanie usługi w zakresie napraw i konserwacji,

lub

b. Podpis osoby zgłaszającej, lub osoby z Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej  w systemie imieszkaniec .

Rozliczenie za wykonaną usługę następuje poprzez obciążenie Wspólnoty i pobranie przez Spółkę stosownej kwoty z konta Eksploatacja – lub – o ile jest taka dyspozycja Wspólnoty –  z Funduszu Remontowego.

Uwaga

Żaden z Pracowników Spółki nie posiada uprawnień do jakichkolwiek rozliczeń gotówkowych w imieniu Spółki. 

 

Zasady realizacji działań w zakresie napraw i konserwacji  urządzeń i instalacji wspólnych w budynku – zgłaszanych w „trybie AWARIA”.

Zgłaszanie awarii

Zgłaszanie wystąpienia awarii i potrzeby podjęcia działań zaradczych dokonywane jest telefonicznie:

 • w dni robocze – w godzinach pracy Spółki na numer:
 • Inspektor… (P. Damian Siast) – tel. 661 965 358
 • Sekretariat – tel. 95 741 27 30
 • w dni robocze – w godzinach 15:00 – 20:00 na numer:
 • Konserwator (P. Krzysztof Kochan) – tel. 601 917 901
 • Konserwator (P. Jarosław Kruczek) – tel. 601 917 907
 • w przypadku braku kontaktu z w/w – Inspektor ds. technicznych i administracyjnych (P. Damian Siast) – tel. 661 965 358

W przypadku wystąpienia – w godzinach nocnych – awarii, która spowodowała lub może spowodować istotne zagrożenie lub straty materialne należy powiadomić Państwową Straż Pożarną tel. alarmowy 998.

Uprawnieni do zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi.

Uprawnionymi do zgłoszenia są:

 • „małe” i „duże” Wspólnoty – każdy Właściciel lokalu we Wspólnocie oraz – w sytuacjach nie cierpiących zwłoki – Najemca lokalu

Realizacja usługi.

Usługi w zakresie minimalizacji zagrożenia spowodowanych awarią i – w razie możliwości – usunięcia przyczyny i skutków awarii i są realizowane niezwłocznie po ich zgłoszeniu.

Ustalanie czasu trwania usługi:

 • Ustala się, że minimalny czas działania wynosi 0,5 roboczo- godziny;
 • W przypadku usługi trwającej powyżej 0,5 roboczo- godziny podstawą opłaty jest każdy rozpoczęty kwadrans pracy.Rozliczenia z tytułu wykonania usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podjęcia działań zaradczych związanych z awariami.

Rozliczenie usługi realizowane jest w oparciu o Fakturę wystawioną przez Spółkę.

Podstawą do wystawienia Faktury za wykonaną usługę jest Protokół wykonania usługi podpisany przez Zarząd „dużej” Wspólnoty / Właściciela lokalu w „małej” Wspólnocie. Protokół  zawiera potwierdzenie wykonania działania oraz czas związany z realizacja usługi.

Rozliczenie za wykonaną usługę następuje poprzez obciążenie Wspólnoty i pobranie przez Spółkę stosownej kwoty z konta Eksploatacja – lub – o ile jest taka dyspozycja Wspólnoty –  z Funduszu Remontowego.

Uwaga

Żaden z Pracowników Spółki nie posiada uprawnień do jakichkolwiek rozliczeń gotówkowych w imieniu Spółki.  

Zasady realizacji działań w zakresie gospodarki wodomierzowej w lokalach w przypadku gdy Wspólnota nie postanowi, że wymiana i plombowanie wodomierzy „lokalowych” jest wykonywana staraniem i na koszt Wspólnoty. 

(O ile Wspólnota nie postanowi o łącznej – w całym budynku – gospodarce wodomierzowej) Każdy Właściciel lokalu ma obowiązek:

 • co 5 lat dokonać wymiany lub legalizacji wodomierza (wykonanie we własnym zakresie przez Właściciela lokalu lub zlecenie usługi Spółce);
 • każdorazowo po wymianie lub innej ingerencji w wodomierz, zlecić Spółce dokonanie odczytu i zaplombowanie wodomierza.

Zlecanie wykonanie usługi.

Zlecenie na wykonanie montażu / wymiany oraz plombowania wodomierza należy złożyć w Biurze Spółki lub przesłać w formie:

Formularz Zlecenia dostępny jest w biurze Spółki oraz na stronie internetowej Spółki mtbs.com.pl

Istnieje również możliwość zgłoszenia zapotrzebowania wykonania usługi w formie telefonicznej (w dni robocze, w godzinach pracy Spółki) na numer:

 • Inspektor ds. technicznych i administracyjnych (P. D. Siast) – tel. 661 965 358
 • Sekretariat – tel. 95 741 27 30

W takim przypadku formularz Zlecenia dostarczy Konserwator wykonujący usługę.

Zgłoszenie pisemne winno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr telefonu kontaktowego.

Niezależnie od formy zlecenia usługi, upoważniony Pracownik Spółki nawiąże niezwłocznie kontakt telefoniczny ze Zlecającym, celem ustalenia szczegółów realizacji zlecenia.

Rozliczenia z tytułu wykonania usługi. 

Rozliczenia dokonywane są wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto Spółki w oparciu o wystawioną przez Spółkę fakturę. Żaden z Pracowników Spółki nie posiada uprawnień do jakichkolwiek rozliczeń gotówkowych w imieniu Spółki.

Podstawą do wystawienia Faktury za wykonaną usługę jest Protokół wykonania usługi podpisany przez Zlecającego.

Spółka udziela gwarancji na okres 5 lat. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia mechanicznego lub spowodowanych nieuprawnioną ingerencją w pracę wodomierza.)

Zasady realizacji napraw i konserwacji urządzeń i instalacji lokalowych.

Zgłaszanie potrzeby wykonania usługi na rzecz Właściciela lokalu działań dotyczących bieżących napraw i konserwacji urządzeń i instalacji w lokalu dokonywane jest w formie:

 • pisemnej na adres Spółki
 • mailowej na adres sekretariat@mtbs.com.pl
 • telefonicznej – w dni robocze, w godzinach pracy Spółki – na numer:
 • Inspektor ds. technicznych i administracyjnych (P. Damian Siast)

– tel. 661 965 358

 • Sekretariat – tel. 95 741 27 30

Formularz Zlecenia dostępny jest w biurze Spółki oraz na stronie internetowej Spółki mtbs.com.pl

W przypadku zgłoszenia telefonicznego formularz Zlecenia należy pobrać bezpośrednio od Konserwatora wykonującego usługę. Wypełnienie formularza Zlecenia i przekazanie go Konserwatorowi jest warunkiem przystąpienia do realizacji usługi.

Zgłoszenie pisemne – oprócz informacji o usterce / uszkodzeniu / zakresie oczekiwanej naprawy lub konserwacji – winno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr telefonu kontaktowego.

Upoważniony Pracownik Spółki nawiąże niezwłocznie kontakt telefoniczny ze Zgłaszającym, celem ustalenia szczegółów naprawy i ustalenia daty interwencji.

Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi są Właściciele lokali.

Usługi przyjmowane są do realizacji, o ile ich wykonanie nie utrudni lub i nie opóźni realizacji działań związanych z utrzymaniem urządzeń i instalacji wspólnych w budynkach.

Usługi wykonywane są w dni robocze, w godzinach pracy Spółki.

Rozliczenia z tytułu wykonania usługi. 

Rozliczenia dokonywane są wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto Spółki w oparciu o wystawioną przez Spółkę fakturę. Żaden z Pracowników Spółki nie posiada uprawnień do jakichkolwiek rozliczeń gotówkowych.

Podstawą do wystawienia Faktury za wykonaną usługę oprócz Zlecenia jest Protokół wykonania usługi, podpisany przez Zgłaszającego zapotrzebowania a wykonanie usługi w zakresie napraw i konserwacji, zawierający potwierdzenie wykonania działania oraz czas związany z realizacja usługi.

Ustalanie czasu trwania usługi:

 • Ustala się, że minimalny czas działania wynosi 0,5 roboczo- godziny;
 • W przypadku usługi trwającej powyżej 0,5 roboczo- godziny podstawą opłaty jest każdy rozpoczęty kwadrans pracy.
Skip to content