RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
– Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Krótka 2, 66-300
Międzyrzecz, mtbs@mtbs.com.pl
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email:iod@itmediagroup.pl
– Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i lit.c) RODO.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej.
– W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
– W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania
usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z  prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organ nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
– Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne do zawarcia umowy.
– Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  • IOD Robert Józefowicz email:r.jozefowicz@itmedia.group.pl
Skip to content