Wolne mieszkanie w zasobach Spółki MTBS

Aktualnosci

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wolnym lokalu mieszkalnym w zasobach lokalowych

Międzyrzeckiego TBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

na zasadach  partycypacji  w  kosztach  budowy lokalu

 

JACKA  MALCZEWSKIEGO  10D/2 ; parter

1 pokój , kuchnia , przedpokój , łazienka , balkon

powierzchnia użytkowa 32,81m2 ( do lokalu przynależy piwnica)

 

partycypacja                :        38.231,81zł

kaucja mieszkaniowa  :          5.098,68zł

                   razem         =       43.330,53zł  

 Do wniosku należy dołączyć :

 

-oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub rozliczenie roczne PIT o dochodach za rok 2020 wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych , chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Międzyrzecz  dnia  20 maja 2021 roku

Do dochodu nie wlicza się :

 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 • dodatków dla sierot zupełnych
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • okresowych zasiłków z pomocy społecznej
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
 • dodatku mieszkaniowego
 • dodatku energetycznego
 • świadczenia wychowawczego
 • dodatku wychowawczego
 • świadczenia dobry start
 • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Related Posts

Brak wyników.

Menu
Skip to content