Ogłoszenie przetargowe na mieszkanie z zasobu Spółki MTBS – (rozstrzygnięte)

Aktualnosci, TBS

Międzyrzecz, 2023-11-28

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem oraz udziałem w działce niezabudowanej

Prezes Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 41 wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem oraz udziałem w działce niezabudowanej oznaczonej nr działki 236/40 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 38,68 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, spiżarki, korytarza i łazienki położony na I kondygnacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41 w Międzyrzeczu (obr. 0002 m. Międzyrzecz), na działce nr 236/32 o powierzchni 116 m2 (KW GW1M/00029707/5). Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 6,88 m2. Z lokalem po wyodrębnieniu prawa własności będzie związany udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 228/1000. Nadto przedmiotowym przetargiem objęta jest sprzedaż 1/9 udziału prawa własności w nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego o oznaczeniu działki 236/40 o powierzchni łącznej 179 m2 (KW GW1M/00054680/3), znajdującej się w bezpośredni sąsiedztwie nieruchomości wspólnej.

Nieruchomości zlokalizowane są w centralnej części miasta Międzyrzecz, w strefie śródmiejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz handlowo-usługowej (market Netto, sklepy różnych branż, inne punkty usługowe), oznaczone jako tereny budownictwa B.

Właścicielem lokalu i gruntów jest Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Cena wywoławcza wynosi : 130 000 zł

Wadium wynosi : 13.000,00 zł

Na cenę 130 000 zł składa się: wartość rynkowa lokalu z udziałem w gruncie pod budynkiem 236/32 – 127 440 zł, w tym wartość udziału w gruncie 4 450 zł oraz wartość udziału w działce niezabudowanej 236/40 – 2 560 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2024r. o godz. 11.00 w siedzibie Międzyrzeckiego TBS Sp.z o.o. w Międzyrzeczu przy ul. Krótkiej 2 (sala narad).

Wadium należy wpłacić do dnia 04.01.2024r. na konto: Międzyrzecki TBS Sp  z o.o.

Nr  19 1240 3578 1111 0000 4444 2235 w PEKAO S.A.  wpisując w tytule: wadium mieszkanie. Za dzień uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania środków finansowych na rachunku Międzyrzeckiego TBS Sp.z o.o.. 

                Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

                W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.

Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

                Przetarg uważa się za zakończony wynikiem pozytywnym, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, przy czym postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

                Cena za nabycie nieruchomości płatna jest w całości przez wygrywającego przetarg, przelewem bankowym najpóźniej 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

                Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada.

                W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.z 2017 r. poz.2278).

                Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości oraz koszty umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

                Podpisanie umowy notarialnej wyznaczone zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

                Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

                Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie spółki, pokój nr 14, tel. 95 7211104  P. Agnieszka Kacprzak.

 

                                                                                                              Prezes Międzyrzeckiego TBS Sp. z o.o.

/-/ Krystian Grabowski

Related Posts

Brak wyników.
Skip to content