Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym w zasobach lokalowych Międzyrzeckiego TBS Sp. z o.o.

Aktualnosci, TBS

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

o wolnym lokalu mieszkalnym w zasobach lokalowych

Międzyrzeckiego TBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

na zasadach  partycypacji  w  kosztach  budowy lokalu

 

 

JACKA   MALCZEWSKIEGO   10 D/8    II piętro

1 pokój ,  kuchnia , przedpokój , łazienka , balkon

powierzchnia użytkowa 32,81m2 (do lokalu przynależy piwnica)

 

 

partycypacja                :        36.968,67zł

kaucja mieszkaniowa  :          4.760,04zł

                   razem         =       41.728,71zł

 

 

 

 

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o przydział lokalu

w terminie do dnia  8 lipca 2020 roku.

Telefon kontaktowy : 95/ 721 11 04

adres e-mail : sekretariat@mtbs.com.pl

 

Do wniosku należy dołączyć :

 

-oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub rozliczenie roczne PIT o dochodach za rok 2019 wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania 

 

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych , chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

 

Do dochodu nie wlicza się :

 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 • dodatków dla sierot zupełnych
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • okresowych zasiłków z pomocy społecznej
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
 • dodatku mieszkaniowego
 • dodatku energetycznego
 • świadczenia wychowawczego
 • dodatku wychowawczego
 • świadczenia dobry start
 • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

 

 

Międzyrzecz  dnia  17 czerwca 2020 roku

Related Posts

Brak wyników.

Menu