Wodomierze z radiowym modułem do zdalnego odczytu – Wychodząc naprzeciw potrzebom Wspólnot Mieszkaniowych Spółka MTBS od początku 2020 roku wprowadziła do swojej oferty nowy typ wodomierzy z radiowym modułem do zdalnego odczytu. Wspólnoty, które zdecydują na jednoczesny montaż takich wodomierzy we wszystkich lokalach w budynku są premiowane rabatami. Przy zakupie i montażu wodomierzy radiowych w całym budynku Wspólnoty – cena wynosi 265 zł.,- za wodomierz klasy R100 lub wyższej (była klasa C – najniższy margines błędu), nakładkę radiową, usługę montażu z plombowaniem – wszystko objęte gwarancją. Legalizacja wodomierza jest ważna 5 lat, a działanie baterii modułu radiowego przewidziane na 10 lat, więc następny koszt wymiany wodomierzy odbywa się znacznie taniej z uwagi na montaż samego wodomierza.

Co zyskuje Wspólnota ?

 • Odczyty dokonują się całkowicie automatycznie bez wizyt osoby odczytującej w lokalu, telefonów, karteczek na drzwiach, bez wcześniejszego umawiania się. Właściciel nie musi tracić czasu na udostępnianie pomieszczenia z wodomierzem.
 • Usługa odczytu jest tańsza, a odczyty są dokonywane kilka razy w roku lub w razie potrzeby.
 • Z uwagi na szybki czas odczytu oraz możliwość zgrania w czasie odczytu wodomierza głównego z wodomierzami lokalowymi, niweluje się ryzyko znacznych różnic pomiędzy wodomierzem głównym (budynkowym), a wodomierzami lokalowymi.
 • Wodomierz zdalny pokazuje próby nielegalnej ingerencji w wodomierz.
  W przypadku działania magnesów,  przepływu wstecznego,  prób fizycznej ingerencji w wodomierz lub zdalny moduł – system zachowuje to w pamięci, a dane są zdalnie przekazywane do administratora systemu.
 • W trakcie odczytu wodomierzy system do zdalnego odczytu przekazuje informacje dla zarządcy o ponadnormatywnym zużyciu wody w lokalu. Funkcja ta pomniejsza ryzyko powiększania strat spowodowanych niekontrolowanym wyciekiem wody.

Zgodnie z Unijną Dyrektywą potocznie zwaną EED określa się szereg dat dotyczących urządzeń pomiarowych min. wodomierzy i ciepłomierzy. Przewiduje ona, że od 2027 roku wszystkie nowo instalowane urządzenia pomiarowe będą musiały być wyposażone w moduł do zdalnego odczytu.


Dlaczego powstaje różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy zainstalowanych przy budynku wielolokalowym?

Podstawowe przyczyny rozbieżności wskazań wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy odliczających w budynku wielolokalowym to:

 • niewłaściwy dobór urządzeń pomiarowych, (słaba jakość urządzeń pomiarowych tj. wysoki próg rozruchu, źle dobrany zakres dynamiki urządzenia do instalacji)
 • dokładność pomiaru zużycia wody za pomocą urządzeń pomiarowych, na który wpływ wywierają takie czynniki jak: niska klasa dokładności urządzenia poniżej klasy R 100, przestrzeganie terminów legalizacji (wymiany liczników do wody),
 • przecieki na instalacji wewnętrznej budynku (szczególnie nieszczelne spłuczki WC), które są tak małe, że nie powodują pracy podliczników, ale w sumie mogą poruszyć wodomierz główny lub jest jakiś pobór wody poza podlicznikiem, o którym lokator nic nie wie,
 • niepełne opomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych w lokalach/budynku, lub brak dostępu do lokalu – nie dotyczy wodomierzy radiowych,
 • brak możliwości równoczesnych odczytów wodomierzy budynkowego i lokalowych,
 • zakres pomiarowy wodomierza, dla którego określane są dopuszczalne błędy graniczne i który to zawarty jest między strumieniami objętości podzielonym na dwie części:
  • zakres pomocniczy qmin do qt przy legalizacji błąd graniczny dopuszczalny ± 5%
  • zakres podstawowy qt do qs przy legalizacji błąd graniczny dopuszczalny ± 2%
 • błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu, o którym mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1513), są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych i wynoszą odpowiednio:
  • w pomocniczym zakresie pomiarowym ± 10%
  • w podstawowym zakresie pomiarowym ± 4%

Biorąc powyższe pod uwagę w zależności od jakości instalacji i warunków pomiarowych należy liczyć się z tymi błędami.

Wodomierze – odniesienia w przepisach:

 • Unijna dyrektywa MID (reguluje min. klasy urządzeń pomiarowych i zakresy błędów),
 • Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polit. Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze,
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

Wybrane treści z przepisów:

Zgodnie z § 21 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 969), organ administracji miar albo podmiot upoważniony, na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi poświadcza dokonanie legalizacji przez:

1) wydanie świadectwa legalizacji

lub

2) umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, która wskazuje:

a) organ administracji miar albo podmiot upoważniony, który dokonał legalizacji,

b) rok albo miesiąc i rok ważności legalizacji obliczane w sposób określony w § 26 ust. 2.

ust. 2. Na cechę legalizacji składa się cecha identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony oraz cecha:

1) roczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w latach,

albo

2) roczna i miesięczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w miesiącach.

 

Zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia okres ważności legalizacji wyrażony w:

 1. miesiącach – liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;
 2. w latach – liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

http://mtbs.com.pl/wp-content/uploads/2020/08/IMG20200827144116.jpg Oferta wynajmu garaży – wymiary 6 x 3, blaszane, brama otwierana do góry, koszt miesięcznego wynajmu ok. 200 zł brutto. Możliwość wynajęcia mniejszego garażu 6 x 2,5 w niższej cenie. Do garaży prowadzi utwardzona droga. Kompleks garaży mieści się na ul Krótka 2 w Międzyrzeczu (siedziba Spółki MTBS) . W sprawie wynajmu garaży prosimy kontaktować się z sekretariatem Spółki, w razie czasowej niedostępności wolnych garaży, zostaną Państwo wpisani na listę wg. kolejności zgłoszeń i poinformowani o dostępności. Istnieje również możliwość wynajęcia garażu murowanego z oświetleniem.

http://mtbs.com.pl/wp-content/uploads/2019/10/budynek.pngWynajem budynek gospodarczy –  pod siedzibę firmy lub inne cele. Parter + strych, wymiary zewnętrzne budynku 22m/9,5m. możliwość przeróbki, remontu na potrzeby klienta. media: prąd, możliwość (woda, ścieki)
ul. Krótka 2.


Menu
Skip to content