O Nas

  1. Strona główna
  2. chevron_right
  3. O Nas
1945

Spółka jest kontynuatorem działalności ustanowionej już w lipcu 1945r. „administracji zasobów mieszkaniowych i infrastruktury komunalnej Międzyrzecza”.

„Administracja zasobów” przez cały powojenny okres podlegała procesom zmian zarówno w zakresie struktury organizacyjno – prawnej jak i zakresu działalności.

Zakład – w poszczególnych okresach – zajmował się dostawami wody i odbiorem ścieków, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, prowadzeniem wysypiska odpadów, utrzymaniem czystości w mieście, utrzymaniem zieleni a nawet prowadzeniem ogrodnictwa, utrzymaniem cmentarza i organizacją pochówków, prowadzeniem komunikacji miejskiej. W całym okresie zakład administrował komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Tak szeroki zakres działalności spowodował, że przez Zakład w całym okresie działalności przewinęło się ok.

0
pracowników
1990

W połowie lat 90 -tych ubiegłego wieku Samorządowe Władze Międzyrzecza zadecydowały o powołaniu wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (MPWiK sp. z o.o.),

przystąpieniu do Celowego Związku Gmin i wspólnego z innymi Gminami realizacji zadań w zakresie zagospodarowania odpadów, komercjalizacji usług w zakresie utrzymania porządku i zieleni oraz prowadzenia cmentarza.

Działalność Zakładu ograniczyła się do administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym oraz terenami Gminy oraz zarządzania (powstającymi) Wspólnotami Mieszkaniowymi.

2000

MIĘDZYRZECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 

rozpoczęło działalność z dniem 1 stycznia 2000r. w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakładu budżetowego Gminy Międzyrzecz.

2016-teraz

Ostatni etap restrukturyzacji Spółka  przeszłą w 2016r.

w którym to roku, decyzją Samorządowych Władz Międzyrzecza, do nowo- powołanego Zakładu Gospodarki Lokalowej przekazana została administracja gminnym zasobem mieszkaniowym oraz terenami Gminy.

Obecnie Spółka zarządza nieruchomością wspólną w 217 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz administruje budynkami i lokalami własności Spółki (4 budynki wybudowane po roku 2000 z formule „TBS” oraz 4 budynki z okresu przed 1945r. przekazane Spółce przez Gminę Międzyrzecz).

Spółka zatrudnia 23 pracowników w tym licencjonowanych Zarządców Nieruchomości, wyspecjalizowany w zakresie obsługi nieruchomości  Zespół finansowo – księgowy oraz administracyjno – techniczny.

Ponadto w strukturach Spółki funkcjonuje Grupa Remontowo – Konserwacyjna odpowiedzialna za bieżące utrzymanie administrowanych obiektów i świadczenie usług rynkowych.

0
pracowników
0
wspólnot mieszkaniowych
Działalność spółki

Bezpośrednią przyczyną powołania Spółki i oparcia jej działalności (obok Kodeksu Spółek Handlowych) na Ustawie o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego była potrzeba dostosowania struktury organizacyjnej zakładu do możliwości budowy mieszkań w formule „budownictwa społecznego” wspieranego przez Państwo w formie preferencyjnych kredytów. 

Już w 2001r. Spółka przystąpiła do budowy pierwszego budynku mieszkaniowego przy ul Pamiątkowej. W kolejnych latach z użyciem środków Banku Gospodarstwa Krajowego Spółka wybudowała kolejne 3 budynki – przy ul Kołłątaja, Mickiewicza i J. Malczewskiego. Łącznie w budynkach tych powstało 133 lokali mieszkalnych zamieszkałych łącznie przez ok. 100 mieszkańców.

Nieruchomości

Spółka jest największym w Gminie Międzyrzecz Zarządcą nieruchomości i jedynym Zarządcą, który prowadzi administrowanie tzw. „małymi” Wspólnotami Mieszkaniowymi. Obecnie Spółka administruje nieruchomością wspólną w 218 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 

W budynkach tych zlokalizowanych jest 2.475 lokali mieszkalnych zamieszkałych przez ok 4.800 osób. Trzeba dodać, że zasadnicza większość administrowanych budynków to obiekty sprzed 1945r. objęte ochroną konserwatora zabytków. Podnosi to ilość i zakres organizowanych przez Spółkę działań remontowych oraz stawiane tym pracom wymagania. 

0
lokali mieszkalnych
0
mieszkańców
Działalność dodatkowa

Spółka jest również właścicielem i administratorem 4 budynków mieszkalnych  i mieszkań w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Łącznie w tej formule administruje 49 mieszkaniami zamieszkałymi przez ok. 340 osób.

Dodatkowo w strukturach spółki funkcjonuje Grupa konserwatorsko – remontowa świadcząca usługi w zakresie bieżących konserwacji i napraw instalacji w administrowanych obiektach. 

Spółka świadczy również usługi rynkowe w zakresie prac ogólnobudowlanych, utrzymania zieleni oraz usług z użyciem wysięgnika koszowego.

Menu